ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

41

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

19

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

41

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

41

ตาราง

1,088

ห้องเรียน
5
ตาราง

32,940

นักเรียน
477
ตาราง
นร.ม.ต้น

16,557

56
ตาราง
นร.ม.ปลาย

16,383

421
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

40.51

O-NET ม.3

สพฐ. 36.00

ประเทศ 35.68

ตาราง

32.60

O-NET ม.6

สพฐ. 30.83

ประเทศ 30.04

ตาราง

1,938

ครูและบุคลากร

สนง.
71
รร.
1,867

48

เกษียณอายุ 2567

ตาราง
ครูและบุคลากรในโรงเรียน

1,867

ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า41 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 19 /46%
ขนาดกลาง 16 /39%
ขนาดใหญ่ 2 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 /10%
นร.จบการศึกษา ม.3 : 2,057 คน ปี 2565
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 1720 /84%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 90 /4%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 16 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 7 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 164 /8%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 8 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 24 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 3 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 16 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม./เทียบเท่า : 4,629 คน ปี 2565
มหาวิทยาลัยของรัฐ 3222 /70%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 69 /1%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 62 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 137 /3%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 /0%
สถาบันพยาบาล 11 /0%
สถาบันทหาร 3 /0%
สถาบันตำรวจ 1 /0%
สถาบันอื่น ๆ 736 /16%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 4 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 4 /0%
ภาคการเกษตร 18 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 53 /1%
งานบริการ 17 /0%
รับจ้างทั่วไป 227 /5%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 20 /0%
อื่น ๆ 36 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
41 โรงเรียน

18 อำเภอ
เมืองเชียงราย

8 โรงเรียน

ตาราง
เวียงชัย

2 โรงเรียน

ตาราง
เวียงเชียงรุ้ง

1 โรงเรียน

ตาราง
แม่ลาว

1 โรงเรียน

ตาราง
พาน

5 โรงเรียน

ตาราง
ป่าแดด

1 โรงเรียน

ตาราง
แม่สรวย

2 โรงเรียน

ตาราง
เวียงป่าเป้า

2 โรงเรียน

ตาราง
แม่จัน

2 โรงเรียน

ตาราง
แม่สาย

2 โรงเรียน

ตาราง
เชียงแสน

2 โรงเรียน

ตาราง
แม่ฟ้าหลวง

1 โรงเรียน

ตาราง
ดอยหลวง

1 โรงเรียน

ตาราง
ขุนตาล

2 โรงเรียน

ตาราง
เชียงของ

3 โรงเรียน

ตาราง
เทิง

2 โรงเรียน

ตาราง
พญาเม็งราย

3 โรงเรียน

ตาราง
เวียงแก่น

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตริมกก

11 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง

11 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตอิงโขง

11 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.