จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด16,55716,38332,940
พุทธ14,99614,96529,961
อิสลาม112103215
คริสต์1,4091,2892,698
ซิกส์---
พราหมณ์/ฮินดู-11
อื่นๆ402565
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,4041,7893,193
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ1,3241,7083,032
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม222244
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์5556111
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ336
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,3231,3102,633
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ1,2201,2162,436
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม71017
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์9583178
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ112
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด6154381,053
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ544375919
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม112
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์6762129
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ3-3
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด301172473
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ274163437
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม213
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์25833
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด235171406
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ230165395
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม213
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์246
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ112
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด17394267
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ9468162
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม1-1
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์7726103
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ1-1
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด288431719
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ286424710
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม1-1
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์178
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด18384267
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พุทธ16873241
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม1-1
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก คริสต์141125
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด14093233
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก พุทธ13588223
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม-11
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก คริสต์549
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด10855163
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก พุทธ10555160
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก คริสต์3-3
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด306196502
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก พุทธ303194497
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อิสลาม-11
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก คริสต์213
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ซิกส์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก พราหมณ์/ฮินดู---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ1-1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7531,0551,808
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ7471,0361,783
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม-44
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์61521
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90113203
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ87108195
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม-11
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์347
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด9088178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ9088178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7652128
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ7550125
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม1-1
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์-22
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด284674
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ284573
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม-11
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด267280547
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ264279543
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์314
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด334386720
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ211258469
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม-22
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์121124245
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ224
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด356226582
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ229158387
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม12315
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์10265167
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ13-13
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7075861,293
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ5645051,069
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม336
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์14078218
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด319364683
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ312360672
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม3-3
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์448
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด299272571
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พุทธ286247533
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อิสลาม-22
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง คริสต์122335
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซิกส์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง พราหมณ์/ฮินดู---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ1-1
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด143111254
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ138110248
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์5-5
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ-11
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,0751,1952,270
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ8829431,825
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม1-1
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์192252444
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด6366771,313
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ5746171,191
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม-44
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์6053113
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ235
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด191145336
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ190144334
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์112
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,5261,4763,002
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ1,4091,3392,748
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม353368
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์78103181
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ415
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด18761248
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ13343176
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์541670
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด460383843
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ282208490
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม549
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์169169338
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ426
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด222176398
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พุทธ215169384
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อิสลาม-22
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คริสต์6511
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซิกส์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พราหมณ์/ฮินดู---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ1-1
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4486571,105
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ4216211,042
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม-11
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์263258
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ134
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด7993172
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ7790167
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม-11
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์224
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด289342631
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ261299560
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม112
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์274269
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด1,3461,2192,565
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ1,3321,2122,544
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม628
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์8513
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด345255600
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ343253596
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์224
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด316279595
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ306275581
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม516
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์527
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู-11
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด155143298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ152143295
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม2-2
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์1-1
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด118110228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ118110228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4595841,043
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ421550971
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์362763
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ279
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด99119218
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ98119217
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม1-1
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด6857125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง พุทธ6857125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อิสลาม---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง คริสต์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ซิกส์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง พราหมณ์/ฮินดู---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.