จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด16,557-32,940
ผอม783-1,105
ค่อนข้างผอม1,208-1,905
สมส่วน12,158-25,016
ท้วม846-1,685
เริ่มอ้วน1,035-1,942
อ้วน501-987
ค่านอกเกณฑ์18-123
อายุนอกเกณฑ์8-177

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,404-3,193
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม110-150
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม145-264
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน952-2,333
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม73-163
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน89-181
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน32-75
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์3-24
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--3
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,323-2,633
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม23-30
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม39-47
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน1,124-2,296
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม65-141
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน56-93
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน14-17
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์1-3
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-6
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด615-1,053
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม30-39
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม46-69
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน433-751
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม25-42
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน46-74
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน32-55
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์2-8
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-15
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด301-473
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม15-25
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม22-27
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน226-347
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม7-20
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน21-32
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน10-20
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์--1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด235-406
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม15-20
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม22-29
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน146-266
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม18-29
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน22-35
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน12-20
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์--3
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--4
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด173-267
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม2-3
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม5-7
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน143-220
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม10-15
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน11-16
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน2-2
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--4
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด288-719
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม4-11
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม17-39
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน236-573
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม13-41
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน12-34
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน6-18
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--3
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด183-267
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผอม6-9
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม14-17
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน119-178
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ท้วม13-21
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน17-22
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อ้วน12-14
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์1-3
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-3
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด140-233
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ผอม7-11
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม10-16
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน100-166
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ท้วม9-15
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน9-13
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อ้วน5-9
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์--2
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--1
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด108-163
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ผอม2-3
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม4-7
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน86-127
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ท้วม4-5
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน10-14
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อ้วน2-6
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์--1
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด306-502
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ผอม15-20
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างผอม23-34
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก สมส่วน213-357
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ท้วม23-38
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เริ่มอ้วน20-35
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อ้วน12-18
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ค่านอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด753-1,808
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม47-72
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม58-112
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน528-1,338
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม46-101
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน50-104
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน22-68
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์2-11
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--2
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90-203
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม4-6
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม14-16
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน62-156
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม5-9
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน3-10
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน2-4
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์--1
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90-178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม4-6
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม7-15
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน61-126
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม8-13
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน4-7
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน6-8
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--3
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด76-128
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม5-9
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม6-9
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน49-87
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม4-7
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน9-13
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน3-3
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด28-74
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม3-3
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม2-6
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน16-47
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม1-2
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน5-12
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน1-3
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด267-547
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม15-16
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม21-21
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน198-451
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม14-27
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน15-24
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน3-7
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์1-1
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด334-720
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม8-9
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม14-28
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน261-569
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม12-29
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน21-39
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน17-34
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์--1
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-11
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด356-582
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม8-10
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม13-18
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน279-439
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม20-30
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน26-43
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน9-21
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์--1
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-20
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด707-1,293
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม20-30
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม39-58
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน543-982
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม52-92
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน36-78
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน16-36
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์1-7
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--10
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด319-683
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม12-14
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม19-34
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน234-535
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม11-26
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน28-47
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน15-26
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด299-571
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผอม21-29
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างผอม29-37
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สมส่วน203-428
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ท้วม10-19
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เริ่มอ้วน25-37
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อ้วน9-14
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่านอกเกณฑ์1-4
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-3
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด143-254
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม3-3
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม24-27
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน97-197
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม9-15
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน8-8
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน2-2
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--2
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,075-2,270
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม51-78
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม57-106
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน767-1,664
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม58-135
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน89-161
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน53-107
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์--2
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--17
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด636-1,313
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม24-36
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม51-87
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน458-994
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม31-55
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน46-89
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน26-44
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์--2
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--6
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด191-336
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม7-9
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม21-27
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน127-241
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม14-24
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน9-17
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน13-17
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--1
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,526-3,002
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม104-134
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม149-235
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน1,064-2,209
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม74-140
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน91-160
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน40-83
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์2-10
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์2-31
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด187-248
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม3-5
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม13-15
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน150-191
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม9-12
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน10-15
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน2-9
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--1
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด460-843
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม7-10
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม17-25
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน361-651
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม32-52
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน32-67
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน11-25
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์--1
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--12
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด222-398
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผอม7-12
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างผอม14-23
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมส่วน164-292
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ท้วม15-25
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เริ่มอ้วน15-30
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อ้วน7-16
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่านอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด448-1,105
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม16-29
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม32-60
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน345-861
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม16-47
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน26-73
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน13-28
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--4
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--3
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด79-172
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม3-4
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม5-11
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน59-124
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม3-11
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน4-14
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน5-6
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--2
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด289-631
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม20-24
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม30-48
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน197-460
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม18-33
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน15-38
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน9-22
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--1
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--5
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด1,346-2,565
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม106-144
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม141-199
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน932-1,894
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม50-100
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน76-139
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน38-69
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์3-20
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด345-600
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม31-36
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม27-42
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน238-429
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม18-27
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน17-41
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน14-23
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--1
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--1
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด316-595
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม7-17
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม16-29
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน253-470
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม12-23
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน22-37
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน6-16
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--1
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--2
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด155-298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม1-9
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม8-12
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน120-222
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม10-18
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน9-21
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน7-14
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--2
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด118-228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม2-6
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม10-11
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน88-166
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม6-10
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน6-19
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน6-14
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--2
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด459-1,043
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม4-7
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม13-18
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน413-928
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม13-51
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน13-29
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน2-4
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์1-2
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--4
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด99-218
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม6-8
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม2-10
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน69-159
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม10-16
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน9-17
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน3-7
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--1
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด68-125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ผอม5-9
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างผอม9-10
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สมส่วน44-92
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ท้วม5-6
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เริ่มอ้วน3-4
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อ้วน2-3
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่านอกเกณฑ์--1
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.