วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0016,11716,501 38416,557 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0015,41515,962 38416,383 421
รวม0031,53232,463 93132,940 477
ห้องเรียน001,0701,083 131,088 5