9
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2564 57.32 27.89 33.96 34.07 38.31
2565 59.85 2.53 28.75 0.86 36.96 3.00 36.46 2.39 40.51 2.20
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.