12
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2564 49.91 23.21 30.23 28.05 28.05 33.99
2565 48.35 -1.56 24.26 1.05 30.21 -0.02 25.19 25.19 -2.86 32.60 -1.39
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.