สพม.เชียงราย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570220011207101057120710 พานพิทยาคมเมืองพานพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 260826282318753243911035410310101,05530--------1,8085433-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570220021207111057120711 พานพิเศษพิทยาสันติสุขพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2713313019033623134631138--------2031118-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570220031207121057120712 นครวิทยาคมสันมะเค็ดพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 251342312905432212242886--------1781116-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220041207131057120713 แม่อ้อวิทยาคมแม่อ้อพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 261201301763171111241523--------128621-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220051207141057120714 ดอยงามวิทยาคมดอยงามพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 71111101283182122162466--------7498-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
570220061207151057120715 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 105490372326710101395484428011--------5472126-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220071207231057120723 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11931153100333491584139489438612--------7202134-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220081207241057120724 วาวีวิทยาคมวาวีแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 139411849943561271374481422611--------5822325-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220091207261057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2487249721067072020071806206658619--------1,2933933-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220101207251057120725 แม่เจดีย์วิทยาคมแม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 88413249943191215351054106436413--------6832527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220111207341057120734 แม่ลาววิทยาคมดงมะดะแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 1083913100329998439239632729--------5711832-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.