จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด240134374
ความพิการทางการมองเห็น112
ความพิการทางการได้ยิน123
ความพิการทางสติปัญญา6814
ความพิการร่างกายและสุขภาพ31316
ความพิการทางการเรียนรู้221100321
ความพิการทางการพูดและภาษา-11
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์246
ความพิการทางการออทิสติก6511
ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
อื่นๆ---
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด231033
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน-11
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-22
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้21324
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก246
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด441054
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา1-1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้421052
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก1-1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด-44
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้-44
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด24226
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา1-1
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้23225
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด161228
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา156
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้14620
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก112
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด134
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน-11
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้112
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด5914
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา-11
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้5712
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนพิการทั้งหมด1-1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการมองเห็น---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการได้ยิน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางสติปัญญา---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการเรียนรู้1-1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพูดและภาษา---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการออทิสติก---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด6410
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา-11
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้628
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด-44
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้-44
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด-11
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด4-4
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้4-4
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด-22
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้-22
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด10212
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา-11
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้10111
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนพิการทั้งหมด14620
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการมองเห็น---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการได้ยิน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางสติปัญญา---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการเรียนรู้14620
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการออทิสติก---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด426
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้314
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก1-1
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด134
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้-11
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์112
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด-55
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้-55
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด-11
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้-11
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด358
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้336
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด213
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้213
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนพิการทั้งหมด7512
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการมองเห็น---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการได้ยิน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางสติปัญญา---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการเรียนรู้7411
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพูดและภาษา---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการออทิสติก---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด5510
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้549
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด3-3
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา2-2
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้1-1
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด123
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้-22
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก1-1
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด-11
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด538
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น-11
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้527
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด7411
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน1-1
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้628
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด161026
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้16925
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด1-1
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ1-1
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด15924
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ112
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้14822
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด17522
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา1-1
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้16521
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนพิการทั้งหมด549
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการมองเห็น1-1
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการได้ยิน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางสติปัญญา---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการร่างกายและสุขภาพ1-1
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการเรียนรู้246
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพูดและภาษา---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์1-1
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการออทิสติก---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.