สพม.เชียงราย.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,7552,9645,719
35%
17732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,5892,9635,552
34%
17632:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,5042,7825,286
32%
17331:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7,8488,70916,557
50%
52631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,5093,3285,837
36%
18931:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,2073,1375,344
33%
18828:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,0873,1155,202
32%
18528:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,8039,58016,383
50%
56229:1
รวมทั้งสิ้น14,65118,28932,940
100%
1,08830:1