จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9,0776,55215,629
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
เด็กถูกทอดทิ้ง268
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน1-1
เด็กเร่ร่อน---
ผลกระทบจากเอดส์---
ชนกลุ่มน้อย6612
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
เด็กยากจน9,0446,47715,521
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
อื่นๆ---
กำพร้า51318
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท194968
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1-1
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน1-1
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด201156357
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง-11
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย1-1
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน199155354
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า1-1
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2626268
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน2626268
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด291147438
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย1-1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน289147436
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15986245
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง-22
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน15884242
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17085255
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง1-1
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน16984253
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด62329
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน62329
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10528133
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน10528133
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด13892230
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน13892230
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10051151
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน10051151
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด298191489
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กถูกทอดทิ้ง---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กเร่ร่อน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ผลกระทบจากเอดส์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ชนกลุ่มน้อย---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กยากจน298191489
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก กำพร้า---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5345141,048
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน5335141,047
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8935124
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน8935124
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8883171
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน8883171
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7448122
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน7447121
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด284674
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน284674
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด239134373
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน237128365
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท257
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด308299607
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน308297605
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-22
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23025255
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน23025255
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด491354845
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง-11
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน482352834
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า112
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท8-8
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด231241472
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน231241472
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด199122321
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กเร่ร่อน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ผลกระทบจากเอดส์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ชนกลุ่มน้อย---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กยากจน199122321
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กำพร้า---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด141106247
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน141106247
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด373424797
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง-11
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย-11
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน373422795
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด412396808
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง-11
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย-33
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน411351762
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า156
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3636
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด184110294
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน184110294
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด544330874
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย213
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน541320861
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า178
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-22
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17259231
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน17259231
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด445378823
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน445378823
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด195100295
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กถูกทอดทิ้ง---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กเร่ร่อน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลกระทบจากเอดส์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ชนกลุ่มน้อย---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กยากจน194100294
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กำพร้า---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด252307559
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน1-1
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย2-2
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน247306553
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า1-1
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท112
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6834102
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน6834102
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด286190476
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย-11
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน286189475
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด360195555
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน360195555
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด305217522
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน304217521
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด315242557
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน315242557
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15546201
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน15546201
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด109102211
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน109102211
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด374437811
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง1-1
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน371436807
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท213
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8969158
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน8869157
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5644100
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กถูกทอดทิ้ง---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กเร่ร่อน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ผลกระทบจากเอดส์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ชนกลุ่มน้อย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กยากจน5644100
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง กำพร้า---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.