จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10,67211,61122,283
เดินเท้า284283567
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3,8523,7407,592
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6,5297,56914,098
จักรยานยืมเรียน71926
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0831,3942,477
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า4812
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6827381,420
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3976481,045
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0411,0402,081
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า5813
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ171182353
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8658501,715
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.408328736
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า12618
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11982201
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ276240516
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน1-1
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.192117309
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า347
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7331104
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11682198
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.199143342
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า5611
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10549154
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8988177
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6851119
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า213
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ272653
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ392463
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.286409695
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า123
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ249301550
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36106142
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10445149
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า213
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ552277
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ472269
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.323163
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า325
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61622
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ231336
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9041131
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า415
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22931
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ643195
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.244120364
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เดินเท้า13316
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8032112
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15085235
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก จักรยานยืมเรียน1-1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5969221,518
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า448
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ126278404
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4666341,100
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน-66
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6894162
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า-44
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ292655
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3964103
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5158109
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6410
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ455499
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.383977
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ171229
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212748
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.183452
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ183351
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145203348
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า-22
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ243054
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120170290
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน112
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.194197391
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า241337
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9963162
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71121192
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314218532
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า36-36
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ191175366
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8743130
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.434435869
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า12416
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12092212
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ301336637
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน134
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58199257
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า3912
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ225981
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33131164
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.141134275
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เดินเท้า-44
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ385795
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10373176
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จักรยานยืมเรียน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5567122
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า-22
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10818
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4557102
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8068941,700
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า303363
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ195184379
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5806731,253
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน145
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5005581,058
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า262046
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ147131278
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ327404731
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน-33
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4456100
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า-11
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10212
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ345387
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8898581,747
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า131023
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5715301,101
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ305317622
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน-11
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.612384
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า213
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ20323
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ391958
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.217217434
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า122133
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ127115242
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7881159
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.147157304
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เดินเท้า314
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19423
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125152277
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จักรยานยืมเรียน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.292401693
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า71017
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6481145
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ221309530
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน-11
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.435194
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า21113
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6511
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ353570
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.105180285
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า91524
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ301949
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66146212
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9819921,973
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า181634
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ178145323
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7838311,614
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน2-2
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.196158354
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า9817
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ352156
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ152129281
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.90100190
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า7714
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ435497
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ403979
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.236487
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า-11
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51722
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ184664
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6647113
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า235
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ381351
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ263157
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.252405657
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า73643
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3864102
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ207305512
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.89107196
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า459
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ331952
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5283135
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.122436
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เดินเท้า---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4812
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81624
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง จักรยานยืมเรียน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.