จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด16,557-32,940
เตี้ย837-1,303
ค่อนข้างเตี้ย815-1,681
สูงตามเกณฑ์13,728-27,073
ค่อนข้างสูง713-1,580
สูง456-1,126
ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
อายุนอกเกณฑ์8-177

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,404-3,193
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย43-59
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย56-92
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์1,151-2,633
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง95-225
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง59-181
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--3
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,323-2,633
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย25-120
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย31-141
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์1,189-2,277
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง48-54
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง29-35
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-6
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด615-1,053
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย17-30
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย26-47
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์528-866
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง20-50
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง23-45
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-15
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด301-473
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย29-32
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย24-31
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์232-379
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง11-17
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง5-13
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด235-406
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย8-8
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย14-23
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์196-334
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง8-20
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง9-17
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--4
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด173-267
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย11-12
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย23-29
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์134-206
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง4-13
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง1-3
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--4
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด288-719
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย3-8
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย8-20
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์249-612
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง18-45
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง10-31
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--3
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด183-267
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย3-3
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย10-11
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์137-211
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง15-18
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สูง17-21
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์1-3
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด140-233
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย6-8
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย7-8
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์125-200
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง1-10
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สูง1-6
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์--1
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด108-163
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย2-3
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย5-11
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์96-139
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง3-5
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สูง2-5
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด306-502
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เตี้ย13-16
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างเตี้ย18-27
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก สูงตามเกณฑ์257-425
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ค่อนข้างสูง12-21
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก สูง6-13
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด753-1,808
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย54-72
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย44-86
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์598-1,482
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง40-95
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง17-71
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--2
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90-203
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย3-3
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย4-4
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์78-178
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง4-12
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง1-5
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90-178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย--1
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย3-8
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์80-149
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง4-8
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง3-9
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--3
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด76-128
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย4-5
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย5-8
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์59-107
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง4-4
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง4-4
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด28-74
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย2-3
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์25-65
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง--3
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง1-2
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด267-547
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย11-11
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย10-22
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์218-470
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง20-34
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง8-10
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด334-720
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย45-55
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย28-52
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์247-572
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง12-22
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง1-8
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-11
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด356-582
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย24-34
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย18-32
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์297-462
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง11-23
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง5-11
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-20
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด707-1,293
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย40-53
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย30-65
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์599-1,064
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง27-64
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง11-37
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--10
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด319-683
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย65-90
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย32-52
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์215-494
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง1-29
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง6-17
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์--1
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด299-571
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เตี้ย12-14
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างเตี้ย6-16
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูงตามเกณฑ์243-475
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ค่อนข้างสูง20-34
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สูง17-29
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์1-3
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด143-254
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย3-3
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย4-7
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์127-223
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง6-12
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง3-7
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--2
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,075-2,270
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย44-64
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย45-108
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์911-1,912
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง41-96
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง34-73
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--17
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด636-1,313
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย92-100
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย61-93
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์462-1,029
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง12-49
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง9-36
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--6
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด191-336
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย15-26
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย11-20
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์154-271
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง5-8
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง6-10
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--1
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,526-3,002
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย40-64
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย44-95
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์1,288-2,480
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง94-204
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง58-128
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์2-31
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด187-248
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย8-10
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย12-16
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์157-207
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง6-7
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง4-7
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--1
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด460-843
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย27-43
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย36-66
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์370-668
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง19-36
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง8-18
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์--12
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด222-398
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เตี้ย12-18
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างเตี้ย11-23
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูงตามเกณฑ์192-334
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ค่อนข้างสูง4-14
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สูง3-9
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด448-1,105
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย31-44
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย30-66
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์369-898
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง11-54
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูง7-40
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--3
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด79-172
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย1-4
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย3-5
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์70-150
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง2-4
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูง3-9
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด289-631
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย15-25
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย8-27
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์244-521
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง17-31
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สูง5-22
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--5
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด1,346-2,565
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย52-71
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย54-106
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์1,131-2,129
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง61-147
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สูง48-112
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด345-600
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย17-26
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย10-25
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์287-481
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง20-43
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สูง11-24
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--1
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด316-595
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย15-30
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย23-42
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์261-487
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง12-19
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูง5-15
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--2
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด155-298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย4-6
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย7-15
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์131-245
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง8-20
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูง5-12
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด118-228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย7-7
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย3-7
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์103-198
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง2-5
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สูง3-11
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด459-1,043
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย33-120
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย38-156
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์382-754
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง4-5
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง สูง2-4
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์--4
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด99-218
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย3-5
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย8-11
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์84-183
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง3-12
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สูง1-7
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด68-125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เตี้ย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างเตี้ย3-5
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สูงตามเกณฑ์52-103
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ค่อนข้างสูง8-8
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สูง5-9
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.