จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด16,55716,38332,940
ไทย15,52615,48731,013
กัมพูชา14216
เกาหลีใต้257
จีน131023
ซาอุดีอาระเบีย-11
ญี่ปุ่น123
เนปาล---
ปากีสถาน---
เมียนมา184155339
ฟิลิปปิน---
มาเลเซีย235
ลาว222244
เวียดนาม---
ศรีลังกา---
สิงคโปร์---
อินเดีย---
อินโดนีเซีย2-2
ไม่ปรากฎสัญชาติ5625031,065
อื่นๆ229193422
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,4041,7893,193
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย1,3931,7693,162
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้257
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน213
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น-11
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา224
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย1-1
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ448
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ-77
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,3231,3102,633
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย1,2981,2892,587
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา2-2
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน-11
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา3811
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว2-2
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ131023
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ527
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด6154381,053
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย519391910
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา471562
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ301545
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ191736
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด301172473
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย290164454
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา112
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา123
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย-11
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว1-1
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ729
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ123
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด235171406
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย228164392
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา1-1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา235
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ347
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ1-1
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด17394267
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย14081221
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา325
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ15722
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ15419
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด288431719
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย287430717
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น-11
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด18384267
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไทย16879247
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา617
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ลาว2-2
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ437
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ314
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด14093233
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไทย13590225
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา538
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด10855163
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไทย10053153
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา325
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ลาว1-1
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ4-4
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด306196502
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ไทย301195496
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก กัมพูชา---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เกาหลีใต้---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก จีน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ซาอุดีอาระเบีย---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ญี่ปุ่น---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เนปาล---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ปากีสถาน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เมียนมา213
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ฟิลิปปิน---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก มาเลเซีย---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ลาว---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก เวียดนาม---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ศรีลังกา---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก สิงคโปร์---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อินเดีย---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อินโดนีเซีย---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อื่นๆ2-2
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ข้อมูลผิดปกติ---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก อายุนอกเกณฑ์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7531,0551,808
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย7431,0501,793
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา1-1
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา538
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว1-1
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ314
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ-11
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90113203
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย87111198
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา-11
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว213
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ1-1
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด9088178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย9088178
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7652128
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย7552127
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา1-1
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด284674
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย284573
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา-11
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด267280547
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย267280547
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด334386720
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย308368676
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา257
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ221032
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ235
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด356226582
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย285184469
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน4-4
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น1-1
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา6-6
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ341044
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ263258
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7075861,293
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย6775551,232
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา1-1
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา141226
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย-11
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ101727
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ516
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด319364683
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย311360671
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา1-1
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา246
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ3-3
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ2-2
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด299272571
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไทย295266561
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง กัมพูชา1-1
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เกาหลีใต้---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง จีน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ซาอุดีอาระเบีย---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ญี่ปุ่น---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เนปาล---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ปากีสถาน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เมียนมา123
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ฟิลิปปิน---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง มาเลเซีย---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ลาว-11
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง เวียดนาม---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ศรีลังกา---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สิงคโปร์---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินเดีย---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อินโดนีเซีย---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ไม่ปรากฎสัญชาติ134
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อื่นๆ1-1
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ข้อมูลผิดปกติ---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง อายุนอกเกณฑ์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด143111254
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย12598223
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา6612
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว-11
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ9615
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ3-3
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,0751,1952,270
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย1,0161,1012,117
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา-11
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน-22
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา8816
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ326799
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ191635
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด6366771,313
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย5866131,199
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา191837
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว123
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ172946
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ131528
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด191145336
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย185138323
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา112
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว134
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ415
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ-22
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,5261,4763,002
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย1,2291,1542,383
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน167
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา335285
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย1-1
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ191204395
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ7160131
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด18761248
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย11945164
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา1-1
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน3-3
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา617
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ371249
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ21324
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด460383843
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย350293643
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน3-3
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย-11
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา1-1
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ9372165
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ131730
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด222176398
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไทย216175391
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กัมพูชา---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เกาหลีใต้---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จีน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ซาอุดีอาระเบีย---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ญี่ปุ่น---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เนปาล---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปากีสถาน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เมียนมา2-2
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฟิลิปปิน---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มาเลเซีย---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ลาว---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เวียดนาม---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ศรีลังกา---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สิงคโปร์---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินเดีย---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อินโดนีเซีย---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ314
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อื่นๆ1-1
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ข้อมูลผิดปกติ---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย อายุนอกเกณฑ์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4486571,105
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย4396391,078
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา1-1
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว51217
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ257
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ112
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด7993172
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย7993172
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด289342631
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย282338620
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย-11
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว1-1
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ639
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด1,3461,2192,565
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย1,3431,2192,562
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา2-2
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย1-1
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด345255600
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย342254596
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา112
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย1-1
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว1-1
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด316279595
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย309273582
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา2-2
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา-11
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ347
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ213
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด155143298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย155143298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด118110228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย116110226
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา1-1
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4595841,043
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย4445611,005
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว426
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ91322
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ2810
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด99119218
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย98119217
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา1-1
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด6857125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไทย6857125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง กัมพูชา---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เกาหลีใต้---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง จีน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ซาอุดีอาระเบีย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ญี่ปุ่น---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เนปาล---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ปากีสถาน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เมียนมา---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ฟิลิปปิน---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง มาเลเซีย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ลาว---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง เวียดนาม---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ศรีลังกา---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง สิงคโปร์---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อินเดีย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อินโดนีเซีย---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อื่นๆ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ข้อมูลผิดปกติ---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง อายุนอกเกณฑ์---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.